Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Διαμαρτυρία Μοχιανών για την φορολογία το 1894ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΟΧΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 1894.....
Αυτοκρατορικόν Ρωσικόν Προξενείον εν Ηρακλείω
Ηράκλειον τη 13η Ιουνίου 1894
Αριθμ.21                          Κύριε Διευθυντά
 Έγραφον υμίν εν τη προηγουμένη υπ’αριθμ.20 της 25 Μαϊου έκθεσή μου, ότι εν τη πόλει ταύτη επρόκειτο να γίνει πολυπληθής συνάθροισης τη επομένη [26 Μαϊου] των Χριστιανών κατοίκων.Η συνάθροιση αυτή εγένετω τη ημέρα εκείνη, εξελέγει δε κατ’αυτήν επταμελής επιτροπή ήτις επεφορτίσθει να επιδώσει τω Διοικητή Ηρακλείου ψήφισμα του Χριστιανικού πληθυσμού της Πόλεως ταύτης, δι’ού ούτος διαμαρτύρεται κατά του φορολογικού συστήματος και αιτήται την αντικατάστασήν του διά του πρώτου τοιούτου. Το ψήφισμα τούτο όπερ υπεγράφει υπο πάντων των Χριστιανών κατοίκων και ενώ προς τους ανωτέρους αναφέρεται η γνώμη ότι ο τόπος δύναται κάλλιστα να διοικηθεί και με το τέως ισχύον φορολογικό σύστημα καταργουμένων των περιττών θέσεων  άς άνευ λόγου η Διοίκησης εδημιούργησεν, επεδόθει ήδη εις την Διοίκησην Ηρακλείου.Έγραφον ωσαύτως εν τη αυτή έκθεσή μου, ότι εν τω χωρίον Μοχώ έδρα του ομωνύμου Δήμου της επαρχίας Πεδιάδος εγένετω τη 22 π.μ συνάθροισης πολυπληθής κατά του φορολογικού συστήματος.Τήν επομένην της συναθροίσεως μετέβει εκείσε ο Έπαρχος Πεδιάδος μετά Χωροφυλακής επιχειρήσεως να επιβάλει εις τους κατοίκους του χωρίου του ειρημένου Δήμου να δεχθώσι βία τους φορολογικούς καταλόγους, αλλ’οι κάτοικοι ηρνούντω επιμόνως κατ’ουδένα τρόπο επιτρέποντες την τοιχοκόλλησην αυτών.Συνεπεία τούτων η Διοίκηση Ηρακλείου απέστειλεν εκείσαι τον Ταγματάρχην της ενταύθα Χωροφυλακής πρόε επικουρίαν του Κ. Έπαρχου, αλλά και ούτος ουδέν κατώρθωσεν, διότι η επιμονή των κατοίκων του Δήμου τούτου κατοικουμένου εν γένει υπό Χριστιανών υπήρξε ακατάβλητος.Αλλ’η απερισκεψία του Επάρχου μικρού δείν να γίνει αφορμή θλιβερών σεινεπειών, διότι κατ’εντολήν αυτού οι Χωροφύλακες επεχείρησαν να πυροβολήσωσι κατά του συναθροισμένου εν Μοχώ απείρου πλήθους, όπως διαλύσωσιν αυτό, ευτυχώς ουδέν έπραξαν τούτο απετραπέντως υπο του Λοχαγού της Χωροφυλακής. Τα  γεγονότα ταύτα ο Κ. Έπαρχος ανεκοίνωσεν εις την Διοίκησην λίαν εξογκωμένα μετα της πληροφορίας ότι κινδυνεύει ούτος ευρισκόμενος πολιορκημένος υπο των κατοίκων, εδέησεν δε τούτου ένεκα να αποστείλει τον βοηθόν αυτής Κ. Ζερβόν και τον Εισαγγελέα μετά 200 Ταχτικών στρατιωτών όπως λύσει την πολιορκίαν και διασώσει τον αγαπητόν αυτής Έπαρχον Κ. Δοράκην! Ευτυχώς εκ των υστέρων απεδείχθει ότι η μετάβασης του Κ. Ζερβού μετα του Κ. Εισαγγελέα και η αποστολή του στρατού εις Μοχόν ήτον όλως άσκοπος,επανήλθων δε πάντες προχθές.Προς ικανοποίησιν, ως φεύγουσι, της Διοικήσεως εφυλακίσθησαν 40 πρόσωπα, εκ τούτων δε 30 εκρατήθησαν εν ταις φυλακαίς επί μίαν ώραν, τα δε λοιπά πρόσωπα θα απολυθώσει το Σάββατον. Οι εν τω Τμήματι Ηρακλείου Χριστιανοί συγκατηγορούμενοι προς τα οδηγίας των αυτόθι συμπατριωτών των και υπείκοντες εις το γενικότερον πνεύμα , όπερ και ενταύθα επεκράτησεν από της παρελθούσης εβδομάδος, ως έγραφον υμίν, εν τη αυτή εκθέσει μου, απεφάσησαν να προβώσιν εις την εκλογήν αντιπροσώπων, με την γενικήν εντολήν να σκεφθώσιν από κοινού μετά των αντιπροσώπων των λοιπών τμημάτων της Νήσου και ενεργήσωσι περί της διορθώσεωςτων κακών εχόντων εν τω Τόπω.Ήδη εγένετω η εκλογή της πόλεως Ηρακλείου, καθ’ήν τοιούτοι αντιπρόσωποι εξελέγησαν οι Κ.Σφακιανάκης, Ζαχαρίας Θιακάκης. Α. Χατζηδάκης, και Δαυϊδ Ξανθουδίδης. Κατ’αυτάς εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι των Επαρχιών..[……..].Τούτου ομοίως δε και εν τω τμήματι Λασσιθίου θα γίνωσιν αι εκλογαί των αντιπροσώπων προσεχώς. Εν δε τη Επαρχία Λασσιθίου εγένετω τη περ. Κυριακή πολυπληθείς συνάθροισις προς τον αυτόν σκοπόν, δι’όν εγένοντο και αί άλλαι ενταύθα συναθροίσεις. Ετοιχοκολλήθη και ενταύθα πρό 6 ημερών επίσημος κοινοποίησις της Γενικής Διοικήσεως, απαγορεύουσς τας συναθροίσεις, εις δε Μεσσαράν απεστάλησαν ωσαύτως παρά της Γενικής Διοικήσεως κοινοποιήσεις ευχαριστήριοι προς τους κατοίκους της Μεσσαράς, ούς ευχαριστεί η Γενική Διοίκησις, διότι………νομοταγέστεροι των λοιπών δεν προέβησαν εις συναθροίσεις.Οι Μεσσαρίται απεδέχθησαν το φιλοφρόνημα τούτο της Γ.Διοικήσεως μετ’ειρωνείας..λέγοντας ότι έσπευσεν η Διοίκησις να τους ευχαριστήσει επι τη νομοταγή αυτών πολιτεία.
Δεχθήτε Κ. Διευθυντά την διαβεβαίωσιν της διακεκριμένης προς υμάς υπολήψεώς μου.                                                                              
 Ο Υποπρόξενος

Ευχαριστώ τον Κύριο Ευάγγελο Ρουσοχατζάκη [Λούκας]...που μου εμπιστεύτηκε το σημαντικό αυτό Ιστορικό έγραφο..!!!

ΤΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕΣ........ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.....


Τα χαράτσια και οι φόροι…επιβάλονταν με ζόρι
από τους κατακτητές…εις τις τότες εποχές.!
Είχανε μιά βάση όμως…που την πρόβλεπε ο νόμος
αναλόγως την σοδειά…σέρνανε την καμπανιά
Κι’ ένα ποσοστό κρατούσαν…όταν εζυγοσταθμούσαν
άντες ένα τρίτο νά ‘ναι…νά ‘χουνε κι’ αυτοί να φάνε.!
Απ ’τσί πλούσιους τ’ αρπάζαν…τους φτωχούς δεν τους πειράζαν
ούτε ιδιοκτησίες…παίρνανε και περιουσίες
μήτε σπίτια των ανθρώπω…που εχτίσανε με κόπο
κατασχέτανε για χρέη…η Ιστορία έτσα λέει..!!!!!!!

Και τα χρόνια επαρήλθαν…και απελευθερωθήκαν
οι Ανθρώποι και στην χώρα…σήμανε της νίκης ώρα.!
Με θυσίες των προγόνων…φτιάξαν κράτος επιγόνων
κι’ έκτοτες μας κυβερνούνε…και το αίμα μας ρουφούνε
Όσοι τίμια φερθήκαν…εις τις φυλακές εμπήκαν
κι’ όσοι ‘δώσαν την  ζωή τους…βράζει τώρα η ψυχή τους
Με αυτά απού συμβαίνουν…Έλληνες αργοπεθαίνουν
από φτώχια κι’από πείνα…κρίμας εις την χώρα κρίμα.!
Ποιός περίμενε ποτές…πώς θα θούνε εποχές
που οι ίδιοι οι δικοί μας…οι Εθνοπολιτικοί μας
Θ’ ατιμάσουνε θα κλέψουν…και θα μας σε καταστρέψουν
θα αρπάξουν τις σοδειές μας…θα ρημάξουν τις ζωές μας
Όλους θα μας ξεπουλήσουν…προκειμένου αυτοί να ζήσουν..!
Και θα ζούμε σκλάβοι τώρα…μες την ίδια μας την χώρα….
Ποιός θα φανταζόταν ότι…πώς μιά κάστα παλιανθρώποι
δήθεν τάχα πατριώτες…θα ανοίξουνε τις πόρτες
Εις τα στίφη των βαρβάρων…κλεφτοπειρατών, κουρσάρων
και την χώρα θα προδώσουν…τα τομάρια τους να σώσουν.!
Κρίμας εις τον τόπο κρίμα…να υποδουλωθεί στο χρήμα
και μιά σπείρα λωποδύτες…τσαρλατάνοι, αγιογδύτες
πείνα κι’ όλεθρο θα σπέρνουν…κι’ ατιμώρητοι θα μένουν……!!!
                                                             Διαμαντάκης...20...2...2014

[ Αν η ιστορία επαναλαμβάνεται και το απροσδόκητο πάντα συμβαίνει, πόσο ανεπίδεκτος μαθήσεως από την εμπειρία είναι ο άνθρωπος; Μπέρναρ Σω]
 [ Η ιστορία είναι αναγκασμένη να επαναλαμβάνει, γιατί κανένας δεν την ακούει Πίτερ Λ.]
[  Τα έθνη πρέπει να θυμούνται για να διδάσκονται Θουκυδίδης ]
[ Την ιστορία την γνωρίζουν οι έξυπνοι και καλοί άνθρωποι, αλλά την φτιάχνουν οι ανόητοι και οι παλιάνθρωποι Στρουγκάτσκι Μπ. ]
πηγη.http://el.wikiquote.org/wiki
 
                                

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...