Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ – ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  ΕΚ ΜΟΧΟΥ
Όρθιοι από αριστερά. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ….ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μιχάλης….ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης και ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ …..οι δύο καθήμενοι πρέπει να είναι Χανιώτες….η φωτογραφία είναι βγαλμένη το 1905 στην Θέρισο…..


[ Ο Κωνσταντίνος Μπιτζαράκης υπήρξε Δήμαρχος Λαγκάδος – Μοχού, κατά τα έτη 1885 – 1889.Υπήρξε επίσης Οπλαρχηγός κατά την επανάσταση του 1866 με επίσημο διορισμό του Γενικού Αρχηγού των εξ’ Ανατολικών Επαρχιών της Κρήτης, καθώς και Οπλαρχηγός στην επανάσταση του1878. Επίσης κατά τα έτη 1896, -97, και -98 ο Γενικός Αρχηγός Πεδιάδος Αντώνιος Τρυφόπουλος [Τρυφίτσος] διώρισεν αυτόν Οπλαρχηγό Πεδιάδος.
Είναι πατέρας του επίσης Οπλαρχηγού και Αγωνιστού κατά τις δύο τελευταίες επαναστάσεις της  Κρήτης  [ 1896 – 1897] Εμμανουήλ  Μπιτζαράκη ]
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  ΚΡΗΤΗΣ
Εν Χανίοις τη 15 – 9 – 1885
Αριθμ.πρωτ. 1787 – Διεκπ. 2226
Προς  τον Κύριον Κωνσταντίνον  Μπιτσαράκην
Έχοντες υπόψη το 49 άρθρον του Δημοτικού Νόμου, ειδοποιούμεν υμάς ότι ανεκυρύχθητε υπο της αρμοδίας εξελεγκτικής επιτροπής Δήμαρχος του Δήμου Λαγκάδος
Της Επαρχίας Πεδιάδος του τμήματος Ηρακλείου και σας προσκαλούμεν να αναλάβητε τα καθήκοντά σας.
Ο Γενικός Διοικητής Κρήτης
Τ.Υ


ΑΙΤΗΣΙΣ
Προς την Σεβαστήν των Κρητών Συνέλευσιν εις Χανιά
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε και λοιπά σεβαστά μέλη
Ευσεβάστως αναφέρομεν οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Μοχού Πεδιάδος, ότι ανέκαθεν το χωρίον μας  υπήρξεν το μόνο άσυλον χιλιάδων προσφύγων εν εκάστη επαναστάσει και αμυντήριον των επαναστατών, οι οποίοι πάντοτε από της Επαναστάσεως του 1866 μέχρι της απελευθερώσεως της ημετέρας Πατρίδος επροστατεύοντο υπο του Οπλαρχηγού του χωρίου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ, διανέμοντος  αυτοίς οικήματα και τροφάς εκ των Τουρκικών εισοδημάτων και της Κοινότητος του χωρίου μας.Ειργάσθη δε ευσυνειδήτως και τιμίως εις όλους τους πολέμους των υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αγώνων, επιτιθέμενος πρώτος πάντοτε κατά των εχθρών μετά 300 περίπου μαχητών του χωρίου μας. Νύν δε βλέποντες αυτόν απορούντα και ποδαλγόν μηδόλως δυνάμενον να πορίζηται τα προς το ζήν καθηκετεύομεν υμάς όπως ιδόντες το δίκαιον τοιούτου ανδρός, επιχορηγήσητε εις αυτόν μίαν παραμικράν σύνταξιν προς ανακούφισιν των δεινών άτινα κατά τας διαφόρους εις τον τόπον γενομένας επαναστάσεις υπέστη και δι’ά αδυνατεί σήμερον να πορισθή των προς το ζήν αναγκαίων.
Εν Μοχώ Πεδιάδος τη 19ην Ιουνίου 1901
Διατελούμεν μετά του προσήκοντος σεβασμού
Ευπειθέστατοι
Οι κάτοικοι του χωρίου Μοχού Πεδιάδος.
Παπά Αντώνιος
Αθανάσιος Χατζή Χαραλάμπους
Μιχάλης Μαβρίτσης
Σταύρος Κρητσότης
Μανόλης Πετειναράκης
Γιόργιος Αλεξάκης
Γεώργιος Μανούσος
Ανδρέας Φρουδάρος
Μιχάλης Παπά Αντωνίου
Γιόργιος Κρητσότης
Χ’Μιχάλης Χαμάλης
Νικόλαος Τσαγκαράκης
Κωνσταντίνος Παπαδάκης
Σταύρος Φανουράκης
Κ.Χ.Παπουτσάκης
Μανόλης Αρχοντάκης
Μιχάλης Λεμπίδης
Μιχαήλ Μιγάδης
Δημήτριος  Λεβέντης.
ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ εκ Μοχού.........κάτω αριστερά καθήμενοι ο Σισαμάκης Γεώργιος [Σκοτεινιανός] και ο Μπιτζάρος.......τους άλλους δεν τους γνωρίζω

[  τα δύο παραπάνω έγγραφα της Κοινότητας Μοχού, συμπεριλαμβάνονται στα  Λαογραφικά  Ενθυμήματα του Αείμνηστου συντοπίτη μας Γιάννη Τροχαλάκη..]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...