Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ...Οπλαρχηγός Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης

Εμμανουήλ Κ. Μπιτζαράκης. Οπλαρχηγός Πεδιάδος (Ηρακλείου) Κρήτης
Ταχυδρομική κάρτα απο το Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου


Οπλαρχηγός  και Αγωνιστής  εκ Μοχού  κατά τις δύο τελευταίες επαναστάσεις της  Κρήτης  [ 1896 – 1897]
Ο Εμμανουήλ Μπιτζαράκης είναι γιός του Κωνσταντίνου Μπιτζαράκη, [ ο οποίος είχε διατελέσει Δήμαρχος Λαγκάδος – Μοχού, κατά τα έτη 1885 – 1889.Υπήρξε επίσης Οπλαρχηγός κατά την επανάσταση του 1866 με επίσημο διορισμό του Γενικού Αρχηγού των εξ’ Ανατολικών Επαρχιών της Κρήτης, καθώς και Οπλαρχηγός στην επανάσταση του1878. Επίσης κατά τα έτη 1896, -97, και -98 ο Γενικός Αρχηγός Πεδιάδος Αντώνιος Τρυφόπουλος [Τρυφίτσος] διώρισεν αυτόν Οπλαρχηγό Πεδιάδος.]
Οπισθόφυλον του παραπάνω  Κάρτ Ποστάλ του Κωνσταντίνου Μπιτζαράκη που ευρίσκεται στο Εθνικό Ίδρυμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά..[http://www.venizelosarchives.gr  

[Την κάρτα την στέλνει ο Οπλαρχηγός Εμμανουήλ Μπιτζαράκης και η γυναίκα του Ευγενία...ως ενθύμιον στοργικής Αγάπης.....εις τον γιό τους Αντώνιον Ε. Μπιτζαράκην που υπηρετούσε ως Δεκανέας στον 5ον. Λόχο του 45ου. Συντάγματος ...εις την Νικομήδειαν....Μοχός 3 - 2- 1921..]

.....................................................................................................
Αίτησις
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ετών 42
Οπλαρχηγού και κατοίκου ΜΟΧΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
Ενώπιον της επί της κατατάξεως περί βοηθημάτων των Αγωνιστών του Νομού Ηρακλείου Επιτροπείας…
Κύριε Πρόεδρε και λοιπά έντιμα μέλη
Ανεγνωρισμένος Αγωνιστής με τους εξής βαθμούς ήτοι.
1ον.ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
2ον.ΣΩΜΑΤΑΡΧΗΣ με την ιδίαν σημαίαν και ίδιον Σώμα
3ον.ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΡΧΟΣ ΜΟΧΟΥ
4ον.ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ και
5ον.ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΟΣ της Επαρχίας Πεδιάδος, εργασθείς αυταπαρνήτως και μετ’ αφοσιώσεως μετ’ άλλων βαθμοφόρων, παρευρεθείς εις πάσας τας εν Πεδιάδι και αλλαχού της Νήσου συναφθείσας μάχας, διευθύνων πεντακοσίους [ 500 ] οπλίτας του Δήμου μου κατά τας επαναστάσεις των ετών 1896 – 1897 και εφεξής μέχρις εσχάτων προς απελευθέρωσιν της φίλης ημών Πατρίδος ως αποδεικνύεται εκ των εν τω σχετικώ φακέλλω των αγωνιστών του Νομού Ηρακλείου κατατεθειμένου διορισμού μου ως Οπλαρχηγού Πεδιάδος και εκ των επισυναπτομένων ώδε ετέρων διορισμών μου ως Πεντακοσίαρχος Μοχού, ως Σωματάρχης και ως Αστυνόμος του Δήμου Λαγκάδος, ούς έσχον την τιμήν να λάβω παρά των Επαναστατικών Αρχών της Ημετέρας Επαρχίας, δι’ ών καταφαίνεται..
1ον.Ότι ο Γενικός Αρχηγός Πεδιάδος Αντώνιος Τρυφόπουλος και η Διοικητική Επιτροπή Πεδιάδος δι’ εγγράφου με διώρισαν Πεντακοσίαρχον Μοχού
2ον.Οι Γενικοί Αρχηγοί Πεδιάδος Χ. Νικόλαος Τουτουντζάκης, Νικόλαος Τυλλιανάκης και Νικόλαος Φρουδάς και η Διοικητική Επιτροπή Πεδιάδος με διώρισαν δι’ εγγράφου των Οπλαρχηγόν Πεδιάδος.
3ον.Οι αυτοί τρείς αρχηγοί Πεδιάδος, το Δημοτικόν Δικαστήριον Λαγκάδος και η Διοικητική Επιτροπή Πεδιάδος με ονόμασαν Σωματάρχην και δι’ εγγράφου με διώρισαν Αστυνόμον του Δήμου Λαγκάδος.
4ον.Η αυτή Διοικητική Επιτροπή Πεδιάδος δι’ ετέρου εγγράφου με διώρισεν και πάλι Αστυνόμον του αυτού Δήμου Λαγκάδος, διά τους αγώνας και τας εκδουλεύσεις άς της απελευθερώσεως αυτής αγωνιζομένη  Πατρίδι προσήγεγκα και πολλών μαρτυριών των συναγωνιστών μου.Ανίκανος δε προς εργασίαν ως πάσχοντος εκ κήλης των εκ των επαναστάσεων κακουχιών και της στερήσεως επαρκούς περιουσίας ως δείκνυται εν τω επισυναπτομένω ώδε πιστοποιητικό της Α’ περιφέρειας της Εκτιμητικής Επιτροπείας Λαγκάδος του Κοινωφελούς Ταμείου προσυπογεγραμμένω νομίμως, πάσχω οικογενειακώς και δικαιούμενος κατά τον υπ’ αρίθμ.749 Νόμον να λάβω βοήθημα.
Επειδή το βάσιμον της παρούσης μου αποδεικνύεται εκ των εν τω σχετικώ φακέλω των Αγωνιστών του Νομού Ηρακλείου κατατεθειμένων και επισυναπτομένων ώδε εγγράφων και διορισμών μου.
Προσφέρομαι δε και διά μαρτύρων  αγωνιστών ως και δι’ ετέρων εγγράφων εν ανάγκη να αποδείξω ταύτην και Επιφυλλατόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου.
Διά ταύτα Αιτούμαι να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησίς μου δι’ ής καθικευτεύω την Σεβ. Επιτροπείαν όπως διά πράξεώς της βεβαιώσει  και διατάξει την κατάταξίν μου εις την Α’ των Αγωνιστών Τάξιν συμφώνως προς το γράμμα και το πνεύμα του υπ’ αρίθμ. 749 Περί Αγωνιστών Νόμου προς δικαίαν ικανοποίησιν μου.
Πεποιθώς ότι η αίτησίς μου εισακουσθήσεται
Εν Μοχώ τη 16ην. Αυγούστου  1908
Διατελώ μετά του  Προσήκοντος Σεβασμού
Ο Αιτών
Εμμανουήλ Μπιτζαράκης [Τ.Υ]

.......................................................................................................................
ΛΑΟΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Λαός του Δήμου Λαγκάδος της Επαρχείας Πεδιάδος Νομού Ηρακλείου συνεχίζων το προαιώνιον Εθνικόν πρόγραμμα του Κρητικού λαού       
 Κηρύσσει
Εν ονόματι της ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος την Ανεξαρτησίαν της Κρήτης και την Ένωσιν αυτής μετά της μητρός Ελλάδος όπως μετά ταύτης αποτελέσει έν αναπόσπαστον και αδιαίρετον Βασίλειον.
Προσκαλεί
Τον Βασιλέα των Ελλήνων ν’ αναλάβει την διακυβέρνησιν του τόπου
Επιδοκιμάζει.
Τας Εθνικάς ενεργείας της Κυβερνήσεως του τόπου και προσκαλεί αυτήν να διοικεί την Νήσον εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α’μέχρις ού ονομάσει αντιπρόσωπόν του.
Συνιστά.
Δε επιτροπήν αποτελουμένην από τους Κ..Κ Εμμανουήλ Κ. Μπιτζαράκην,   Δημ. Ν. Καγιαμπάκην,  Εμμ. Α. Βλάχον,  Ζαχαρίαν Ασπέτην,  Μιχ.Παναγιωτάκην,  Άγγελον Μαστοράκην και Γ. Κόμην ίνα επιδώσει αντίγραφον του παρόντος προς τους  αξιοτίμους Αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων και προς την Κυβέρνησιν, ίνα τω διαβιβάσει προς την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων και προς την Κυβέρνησίν του.
Εγένετω εν Μοχώ έδρα του Δήμου Λαγκάδος
Τη 26ην. Σεπτεμβρίου 1908
Ο Λαός του Δήμου Λαγκάδος
[έπονται υπογραφαί]
...............................................................................................................
ΑΙΤΗΣΙΣ
Εμμανουήλ Μπιτζαράκη                                                 Προς τον  Μοίραρχον
Κατοίκου Μοχού Πεδιάδος                                   Διοικητήν της Χωροφυλακής
Κύριε                                                                                    Ηρακλείου
Ζητήσας επανειλλημένως παρά του Αστυνόμου της Επαρχίας μου την άδειαν όπως μετέρχομαι τον καφεπώλην κοι οινοπώλην εις το εν τω χωρίω μου κείμενον μαγαζείον μου αλλά δυστυχώς δεν μοί εχορηγήθη αύτη, αφού μάλιστα υπηρέτησα εις όλην την περίοδον της τελευταίας επαναστάσεως ως Οπλαρχηγός και Δημαστυνόνος της Διοικητικής Επιτροπής Πεδιάδος ως εμφαίνουσιν οι ανα χείρας μου ευρισκόμενοι διορισμοί των αρμοδίων.
Διά ταύτα
Παρακαλώ υμάς όπως διατάξητε τον ειρημμένον Αστυνόμον και μοί χορηγήσει την αιτουμένην άδειαν του καφεπώλου και οινοπώλου επι του προκειμένου, υποκείμενος πάντοτε εις τας υπό του Νόμου διατάξεις.
Εν Μοχώ τη 1ην Απριλίου 1900                                                                   ο Αιτών
...............................................................................................................
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πιστοποιούμεν οι υποφαινένοι Δημογέροντεςμτου χωρίου Μοχού της Επαρχίας Πεδιάδος του Δήμου Λαγκάδος, ότι ο ομοχώριος ημών Εμμ. Κ. Μπιτζαράκης υστερείται πάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας, επομένως θεωρούμεν αυτόν ως άπορον και εις ένδειξιν.
Εν Μοχώ τη 5ην. Δεκεμβρίου 1894
Οι Δημογέροντες
…………………………………….
Κωνσταντής Τερζής
Μιχαήλ Βαπόρης
Εμμ. Α. Ζερβάκης Ε.Α.Ζ.1890
Γ.Π.Ν. Ανυφαντής
Μιχ. Μ. Μαυριτσάκης Μ. Μ. Μ
............................................................................................................


Η επιστολή των χωριανών μας  προς την Γεν. Συνέλευση των Κρητών στα Χανιά περιγράφει με χαρακτηριστική ενάργεια την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει……….
[…Νύν δε βλέποντες αυτόν απορούντα και ποδαλγόν μηδόλως δυνάμενον να πορίζηται τα προς το ζήν…!] ζητούσαν απ’ αυτήν να χορηγήσει εις αυτόν ένα βοήθημα…! Εις ανταπόδωση των όσων είχε προσφέρει εις την Πατρίδα.!Η περίπτωσή του είναι κλασσική κατάσταση που αντιμετώπιζαν ανέκαθεν όλοι που πολέμησαν για την Ελευθερία της Ελλάδας….
...................
[ Από τα Λαογραφικά  Ενθυμήματα του Αείμνηστου συντοπίτη μας Γιάννη Τροχαλάκη..]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...